Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «ΠΠΠΔ») που τηρεί το LEOshop.gr (εφεξής « Εταιρεία»).
Η παρούσα ΠΠΠΔ που ακολουθεί, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς και για ποιους σκοπούς η Εταιρεία μας συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα ΠΠΠΔ έχει θεσπιστεί από εμάς με σκοπό να σας ενημερώσουμε για την πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας χορηγείτε οικειοθελώς, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας.

H παρούσα πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης της Εταιρείας και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την πολιτική αυτή, είτε εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη πολιτική αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας και τις υπηρεσίες του, αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο μας.

Ο παρών ιστότοπος μπορεί περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων και μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά του ή τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη ή και τον χρήστη, σημαίνει την αποδοχή του για επιπλέον επεξεργασία τους. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου και σταθερού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) καθώς και τα δεδομένα χρήσης, όπως π.χ. η διεύθυνση IP κ.α.

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων και μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά του ή τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη ή και τον χρήστη, σημαίνει την αποδοχή του για επιπλέον επεξεργασία τους. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου και σταθερού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) καθώς και τα δεδομένα χρήσης, όπως π.χ. η διεύθυνση IP κ.α.

H Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστοχώρου leoshop.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο leoshop.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενο του.
Ωστόσο, εφόσον ο επισκέπτης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, είναι πιθανόν να του ζητηθεί η γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων (όπως όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του leoshop.gr για την παροχή των προϊόντων.
Επίσης, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα της Εταιρείας, καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές με E-mail στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Στην περίπτωση αυτή ο επισκέπτης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο leoshop.gr είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει σχετικά, ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να επισκεφτεί τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου, όπου και μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

COOKIES

Τα cookies είναι πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη συνέχεια να τις ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί.
Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λ.π.

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τους παρακάτω λόγους...:

  1. ...για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης και τον εντοπισμό των ιστότοπων που έχει επισκεφτεί ο χρήστης και από τους οποίους καθοδηγήθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας.
  2. ...την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως ενδεικτικά προβολή video, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κ.α.
  3. ...για να αντιληφθούμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, ώστε να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενο του, για να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους.

Ο επισκέπτης του ιστοχώρου με την πλοήγηση του στον ιστότοπο της Εταιρείας αποδέχεται την εγκατάσταση cookies στον διαδικτυακό περιηγητή του και κατανοεί ότι είναι απαραίτητη η χρήση των cookies για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου της Εταιρείας.
Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να διακόψει την πλοήγηση του στην ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του διαδικτυακού περιηγητή του. Σε περίπτωση αποτροπής εγκατάστασης cookies όμως, μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση στη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα ΠΠΠΔ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ΠΠΠΔ μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει ο δικτυακός τόπος leoshop.gr. Ο επισκέπτης οφείλει να ελέγχει συχνά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμερος κάθε στιγμή για την πολιτική που ισχύει.

LEOshop Λογότυπο

Η επιχείρηση μας LEOshop ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2013 και έχει ως αντικείμενο την λιανική πώληση γυναικείων ρούχων, ανδρικών & γυναικείων ειδών δώρου, διακόσμησης, ταξιδίου, αξεσουάρ καθώς & είδη καπνιστού.

Θα μας βρείτε στην Πετρούπολη, 25ης Μαρτίου 123 & στο νέο μας κατάστημα στο Ίλιον, Μανάκη 22.

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε πρώτοι για νέα προϊόντα και προσφορές